بصیرت

بصیرت ؟.....................

بصیرت یعنی اینکه بدونی شمری که مقابل امام زمانش استاد همون جانباز جنگ صفینه که تا شهادت پیش رفت. 

حضرت امام خامنه ای

شمر

/ 0 نظر / 20 بازدید